Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1.              A TÁRSASÁGGAL KAPCSOLATOS ADATOK

 

1.1.            A Társaság adatai[1]

 

A Társaság neve:                      SynerBlue Innovációs Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyékszáma:                     03-09-133979

Nyilvántartó bíróság:                Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Székhelye:                               6000 Kecskemét, Szent István körút 18. B. ép. fszt. 2.

Adószáma:                               10753888-2-03

Közösségi adószáma:               HU10753888

Telefonszám:                            +36-70-479-6660

E-mail cím:                              info@egyedi3d.hu

Honlap:                                    https://egyedi3d.hu

Bankszámlaszáma:                   16200144-18529825

 

2.              BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK

 

2.1.         A jelen Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF) az egyedi3d.hu internetes felületen (a Honlap), keresztül a Társaság által kínált – a jelen ÁSZF 2.9 pontjának b) alpontjában meghatározott – termékeket (a továbbiakban: a Termék vagy a Termékek) megvásárolni kívánó személyekre (a Vásárlók) és a Termékek megvásárlására irányuló szerződésekre és egyéb kapcsolódó járulékos kérdésekre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

 

2.2.         A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra vonatkoznak. A Termékek megvásárlására vonatkozó szerződés (a Szerződésmegkötésével a Vásárló elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta, továbbá tudomásul veszi, hogy a mindenkorhatályos ÁSZF a szerződés szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Szerződés megkötésével létesülő jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését vagy megszüntetését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

 

2.3.         A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Vásárlókifejezetten elfogadja. A Társaság biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen, azzal, hogy az adott Szerződés alapján létrejövő jogviszonyra a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.  Jelen ÁSZF a Társaság által történő visszavonásig vagy módosításig érvényes.

 

2.4.         A Társaság képviselője által aláírt, az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő tartalmú megállapodás kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben az aláíró a Társaság cégjegyzési joggal, vagy az adott megállapodásra nézve aláírási jogosultsággal felruházott képviselője.

 

2.5.         A jogszabályokra vonatkozó hivatkozások bármely időpontban úgy értelmezendőek, hogy azok magukban foglalják az adott jogszabály módosítását, kiterjesztését is, illetve minden más hatályos eszközt, rendelkezést vagy szabályozást is bele kell érteni, akkor is, ha azt később módosítják vagy az így válik hatályossá.

 

2.6.         A fejezetek, a pontok, alpontok és az esetleges mellékletek címei kizárólag a hivatkozás megkönnyítését szolgálják, és az ÁSZF értelmezésére nincsenek kihatással. Az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva. Az egyes fejezetekbe való besorolás nem befolyásolja az ÁSZF, valamint esetleges mellékletei érvényesülését.

 

2.7.         A jelen ÁSZF és esetleges mellékletei közötti bármilyen ellentmondás vagy eltérés esetén az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

2.8.         A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Honlapot a Társaság üzemelteti és tartja karban, továbbá a Honlap tartalmának kialakítására is kizárólagosan a Társaság jogosult. A Társaság a Honlap működtetésével összefüggésben kizárja a felelősségét valamennyi hibáért, amely az interneteléréshez szükséges hálózat, szerverek, számítógépes berendezések és szoftverek hibájából, illetve nem megfelelő működéséből fakadnak. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Honlapot saját kockázatára használhatja, a Társaság nem vállal felelősséget a Vásárlót a Honlap használata során ért esetleges kárért. A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a Honlap használata során jogszabályba ütköző tevékenység gyanúja merül fel, úgy a Társaság megteszi a jogsértést elkövető személy felelősségre vonására irányuló lépéseket.              

 

2.9.         A jelen ÁSZF-ben meghatározott fogalmak és definíciók az alábbi jelentéssel bírnak:

 

                 a)           Honlap: a Társaság által működtetett egyedi3d.hu internetes felület jelenti annak valamennyi aloldalával egyetemben.

 

                 b)           Termék(ek): a Társaság által előállított, illetve forgalmazott, a Honlapon adásvételre meghirdetett ingó dolgokat jelenti.

 

                 c)           Vásárló(k): a Társaság által eladásra kínált Terméke(ke)t megvásárolni kívánó személy(eke)t, továbbá a Honlapot felkereső személy(eke)t jelenti.

 

                 d)           Szerződés: a Társaság és a Vásárló között létrejövő, a Termék(ek) adásvételére irányuló megállapodást jelenti, amely alapján a Társaság a Termékek tulajdonjogának és birtokának átruházására, míg a Vásárló a Termék(ek) ellenértékének megfizetésére köteles.

 

                 e)           Webáruház: a Honlap részét képező felület, amely tartalmazza a Termékek felsorolását és ahol a Termékek értékesítésére irányuló szerződéskötési folyamat zajlik.

 

                  f)           Fogyasztó: olyan természetes személy Vásárló, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a Ptk.) 8:1. § alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

 

                 g)           Fogyasztói Szerződés: olyan Szerződés, ahol a Társasággal szerződő Vásárló egyben Fogyasztónak is minősül. 

 

2.10.       A jelen ÁSZF vonatkozásában a Vásárló és a Fogyasztó, illetve a Szerződés és a Fogyasztói Szerződés közötti különbségtétel kizárólag abban az esetben alkalmazandó, ha az eltérést az ÁSZF érintett rendelkezése kifejezetten nevesíti, ilyen megjelölés hiányában a Vásárlóra, illetve a Szerződésre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandóak a Fogyasztóra, illetve a Fogyasztói Szerződésre is. 

 

3.              SZERZŐDÉSKÖTÉS

 

3.1.         A Szerződés alapján a Társaság a Vásárló által megvásárolni kívánt Termékek, mint ingó dolgok tulajdonjogát és birtokát adásvétel jogcímén köteles átruházni a Vásárlóra, aki köteles azok ellenértékét a Társaság részére teljesíteni. A Társaság jogosult olyan Termékek értékesítésére is, amelyek a Szerződés megkötésének pillanatában még nem képezi a Társaság tulajdonát. 

  

3.2.         Jelen ÁSZF és a Szerződés, illetve annak megkötése során alkalmazott nyelv a magyar. Felek a szerződéskötés során, illetve a Szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban az írásbeli kommunikációt tekintik elsődlegesnek, jognyilatkozat tételére kizárólag ebben a formában kerülhet sor. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF alkalmazásában írásbeli kommunikációnak minősül a levél formában postai úton és az e-mail útján történő kommunikáció, továbbá a Szerződés megkötésekor a Honlapon keresztül biztosított elektronikus út. E körben a Társaság kizárólag a jelen ÁSZF 1.1 pontjában meghatározott elektronikus levelezési címre, illetve a székhelyére címzett küldeményeket tekinti írásbeli módon megtett jognyilatkozatoknak. A Vásárló jogosult ugyanakkor arra, hogy a Társaságtól szóban vagy telefonon tájékoztatást kérjen és kapjon, azzal, hogy az ily módon történő kommunikáció során elhangzottak nem minősülnek a Felek által tett jognyilatkozatnak.

 

3.3.         Szerződés megkötése elsődlegesen a Honlapon – a Honlap részét képező Webáruházon –keresztül történik. a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vásárló megkeresése alapján a Szerződést egyéb módon (pl. e-mail, telefon, Facebook Messenger üzenet stb.) kösse meg, azzal, hogy a szerződéskötésre irányuló ajánlat ilyen módon elfogadása és a Szerződés Webáruházon kívül történő megkötése a Társaság diszkrecionális jogköre. 

 

3.4.         A Webáruházban történő vásárlásra regisztrációval vagy a nélkül is sor kerülhet. A Vásárló az általa megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház erre szolgáló menüpontjában egy „Kosár”-ba gyűjti össze, ezt követően a „Kosár” tartalmának ellenőrzését (szükség esetén módosítását) követően a felületen kialakított „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva választhat, hogy regisztrációval vagy a nélkül kívánja-e megvásárolni a Termékeket. Regisztrációval történő vásárlás esetén a Vásárló a regisztráció alkalmával megadott adatokat a Honlapon erre a célra kialakított felületenbármikor módosíthatja, illetve törölheti. A regisztrációval vagy a nélkül történő vásárlási mód választását követően a Vásárló köteles megadni a számlázási és szállítási adatokat, majd jogosult az esetlegesen hibásan megadott adatok javítására, illetve módosítására. Vásárló tudomásul veszi, hogy felelős a vásárlás során megadott adatok helyességért, köteles a valóságnak megfelelő adatok szolgáltatására. A nevezett adatok megadását és ellenőrzését, illetve esetleges módosítását követően a Vásárló választ a Termékek ellenértékének fizetéséül választható lehetőségek közül továbbá választása szerint egyéniesített információkat oszt meg a Társasággal a „Megjegyzés” szövegdoboz kitöltésével, ezt követően pedig véglegesíti a Termékek megvásárlására irányuló megrendelést a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással.

 

3.5.         A jelen ÁSZF 3.4 pontjában rögzített teendők maradéktalan érvényesülésével a Vásárló megteszi a Társaság részére a Szerződés megkötésére irányuló ajánlatát. A Társaság a Vásárló által megküldött megrendelést annak megtételétől számított legkésőbb huszonnégy órán belül elektronikus úton – a Vásárló által megadott e-mail címre történő kézbesítés formájában – visszaigazolja a Vásárló részére, amely visszaigazolás megtételével a Felek között létrejön a Termékek adásvételére irányuló Szerződés, amely alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben, illetve a vonatkozó jogszabályokbanrögzített jogok illetik és kötelezettségek terhelik. Felek rögzítik, hogy a megrendelés elküldésével a Felek között beáll az ajánlati kötöttség, azzal, hogy az ajánlati kötöttség ideje huszonnégy óra a megrendelés feladásától számítva, azaz amennyiben a Társaság a Vásárló részére a megrendelést annak megküldését követő huszonnégy órán belül nem igazolja vissza, úgy a Felek között nem jön létre a Szerződés. A Társaság a Felek között létrejött Szerződést egyedi azonosítóval látja el, amelyet a Vásárló részére küldendő visszaigazolásban feltüntet. A Vásárló a visszaigazolásban szereplő egyedi azonosítóra való hivatkozással jogosult a megrendelt Termékekkel kapcsolatos információk kérésére.

 

3.6.         Amennyiben a Vásárló által megrendelt Termék előállításához a Vásárló által a Társaság részére küldendő fotó, illetve szöveg szükséges, úgy erről a Társaság a megrendelés visszaigazolásáról küldött üzenetben tájékoztatja a Vásárlót megjelölve a fotó és szöveg küldéséhez szükséges e-mail címet és fájl formátumot. A Vásárlónak a visszaigazolás Társaság általi kézbesítésének időpontját követően hetvenkettő óra áll rendelkezésére a fotó elküldésére. Abban az esetben, ha a fotó Társaság részére történő kézbesítésére a megadott határidőn belül nem kerül sor, úgy a Társaság jogosult elállni a Szerződéstől. 

 

3.7.         A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság jogosult a megrendelés (és ezáltal a Vásárló Szerződés megkötésére irányuló ajánlatának) visszautasítására amennyiben alappal feltehető, hogy a megrendelésben rögzítettek teljesítése a Társaságra aránytalan üzleti kockázatot telepítene. Ilyen jellegű kockázatnak minősül különösen, de nem kizárólag: (i) indokolatlan, ésszerűtlen mennyiségű Termék (legalább 100 darab Termék esetén alkalmazható) megrendelése; továbbá (ii) nem természetes személy Vásárló esetében, ha a megrendelés megtételekor fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Társaság a megrendelés visszautasításával egyidejűleg – diszkrecionális döntése alapján – jogosult a Vásárló részére a megrendelés egyedi feltételekkel történő teljesítése tárgyában ajánlatot tenni a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre megküldött küldemény formájában.

 

4.              A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

 

4.1.         A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy a megrendelt Termékek átvételére az alábbi lehetőségek állnak a Vásárló rendelkezésére: (i) kiszállítás futárszolgálat útján, illetve (ii) átvétel a Vásárló által megjelölt csomagátvételi pontok (azÁtvételi Pont) valamelyikén. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt Termékek nettó össztömege a 15 kg-t meghaladja, úgy a Termékek átvételére kizárólag a Társasággal előre egyeztetett időpontban és helyszínen történő személyes átvétel keretében van lehetőség. 

 

4.2.         Amennyiben a Vásárló a megrendelt Termékek súlyára tekintettel a Termékeket személyesen köteles átvenni, úgy a Társaság a megrendelés visszaigazolása után, a megrendelt Termékek elkészültét követően küldött üzenetében tájékoztatja a Vásárlót a megrendelt Termékek átvételére nyitva álló határidő kezdőnapjáról és az átadás helyszínéről. A Vásárló a megadott kezdőnaptól számított öt munkanapon belül köteles átvenni a megrendelt Termékeket.

 

4.3.         Amennyiben a Vásárló a Termékek Átvételi Ponton történő átvételét jelölte meg megrendelésében, úgy a megrendelt Termékek elkészültét és a kiválasztott Átvételi Pont részére történő átadását követően a Vásárló üzenetet kap a megrendelt Termékek átvételére nyitva álló határidő várható kezdőnapjáról. A csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről a Csomagküldő.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve az általa megbízott közreműködő (a továbbiakban együttesen, mint a Futár) küld értesítés a Vásárló részére a Vásárló által megadott e-mail címre vagy telefonszámra kézbesítendő üzenet formájában, amelyben a Vásárló a Termékek átvételére nyitva álló határidőről is tájékoztatást kap.

 

4.4.         A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy a megrendelt Termékek kiszállításához a Csomagküldő.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. em. 54.; cégjegyzékszám: 01-09-202186) szolgáltatásait veszi igénybe. A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Termékek kiszállítására a visszaigazolás kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül kerül sor. Amennyiben a Termékeknek a Vásárló részére megküldött üzenetben megjelölt időpontban a Futártól történő átvétele bármely okból meghiúsul a Futár a Termékeket a következő munkanapon ismételten megkísérli kézbesíteni a Vásárló részére, amelyről a Futár a Vásárló részére elektronikus értesítést küld. 

 

4.5.         A megrendelt Termékek Futár általi kiszállítása, illetve Átvételi Ponton történő átvétele díj ellenében történik, amelynek aktuális díjtétele a Honlapon kerül közzétételre.

 

4.6.         A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Termékeket – a Termékek állagának és épségének védelme érdekében – csomagolással látja el. A csomagolás formáját a Társaság határozza meg, tekintettel az érintett Termék tulajdonságaira és a szállítás módjára. Amennyiben a Vásárló egyszerre több Terméket vásárolt és a Termékek jellege nem zárja ki, a Társaság jogosult belátása szerint a Termékeket egybe vagy külön csomagolni.

 

4.7.         Amennyiben a Vásárló a megrendelt Termékeket az átvételre nyitva álló határidőn belül, illetve Futár útján történő kiszállítás esetén a második kézbesítési sikertelen alkalmával sem veszi át vagy a Termékek vételárát és a kiszállítás díját a Futár részére hiánytalanul nem egyenlíti ki és a Futár emiatt a Termékek átadását megtagadja, úgy a Társaság a Termékeket a Társaság székhelyén további nyolc munkanapig tárolja. Ezen határidő alatt a Vásárlónak lehetősége van a megrendelt Termékek átvételére, illetve szükség szerint a Termékek vételárának, illetve a Társaság részére történő visszaszállítási díjának egyidejű teljesítésére a Társasággal előre egyeztetett időpontban és helyszínen.   

 

4.8.         A Termékek átvételekor a Vásárló köteles a Termékeket tételesen ellenőrizni, továbbá a Termékek Futár útján történő kiszállítása esetén a Termékek átvételét a Futár által részére bemutatott dokumentumon (fuvarlevél) aláírásával igazolni. Amennyiben a Termékek átvételekor a Vásárló azt észleli, hogy a részére szállított Termékek vonatkozásában hibás teljesítés merült fel, jogosult erről a Futárral jegyzőkönyvet felvenni és a kifogásolt Termékeket a Társaság költségén a Társaság részére visszaküldeni.             

 

5.              A TERMÉKEK VÉTELÁRÁNAK MEGFIZETÉSE

 

5.1.         Az egyes Termékek vételára magyar forint összegben kerül feltüntetésre és tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a csomagolás díját is. A vételár nem tartalmazza ugyanakkor a kiszállításra, illetve az Átvételi Ponton keresztül történő átvétel esetére irányadó díjszabásban feltüntetett összeget, amely a Honlapon kerül feltüntetésre.

 

5.2.         Vásárló a Termékek vételárát és szállítással (ideértve az Átvételi Ponton történő átvételt is) összefüggésben felmerülő díjat választása szerint banki átutalás útján, illetve bankkártyával online (PayLike felületen) fizetéssel a Termékek átvételét megelőzően vagy a Termékek átvételekor a Futár részére készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés útján, illetve amennyiben az Átvételi Ponton fizetés lehetséges, úgy az Átvételi Ponton történő átvételkor készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés útján köteles teljesíteni. Amennyiben a Vásárló a Termékeket a Társaságtól személyesen veszi át, úgy lehetősége van a helyszínen történő bankkártyás fizetésre a SumUp által biztosított terminálon keresztül. Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy ezen szállítási mód esetében készpénzes fizetésre nincsen lehetőség.

 

5.3.         Amennyiben a Vásárló a Termékek megrendelése során a Termékek átvételét megelőző, banki átutalás útján vagy online fizetéssel történő teljesítést választotta, úgy a Termékek kiszállítására a vételár és a szállítási díj összegének a Társaság jelen ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt bankszámláján történő hiánytalan jóváírását követően kerül sor. A Társaság a banki átutalás teljesítéséhez szükséges információkat (pl. bankszámlaszám, közlemény rovat tartalma stb.) a megrendelés beérkezéséről kiállított visszaigazolásban köteles a Vásárló tudomására hozni. Banki átutalás útján történő fizetés választása esetén a Vásárló a Termékek vételárát és a szállítási díjat a visszaigazolásban megjelölt időpontig köteles a Társaság részére megfizetni. Banki átutalás útján történő fizetés választása esetén a Vásárló teljesítésének napja az a nap, amely napon a Termékek vételára és a szállítási díj a Társaság bankszámláján hiánytalanul jóváírásra kerül.

 

5.4.         Amennyiben a Vásárló a Termékek vételárának kiegyenlítéséhez a Termékek átvételekor a Futár részére, illetve az Átvételi Ponton történő készpénzben vagy bankkártyával történő teljesítés lehetőségét választotta, úgy a vételárat az átvétel időpontjában a kézbesítés helyszínén igazolható módon (átvételi elismervény vagy fuvarlevél) köteles teljesíteni. Készpénzben vagy bankkártyával utánvéttel történő fizetés választása esetén a Vásárló teljesítésének napja az a nap, amely napon a Termékek vételára hiánytalanul megfizetésre kerül. Amennyiben a Vásárló az átvételkor nem egyenlíti ki hiánytalanul a Termékek vételárát és a kiszállítás díját a Futár, illetve az Átvételi Ponton eljáró személy részére, úgy az érintett személyek a Termékek átvételét megtagadják.

 

5.5.         A Társaság a Vásárló részére a teljesítésről számlát állít ki, amely tartalmazza a Termékek vételárát és a kiszállítás díját is. A Társaság a számlát a Vásárló által a megrendelés során megadott adatoknak megfelelő tartalommal állítja ki és azt a Vásárló által megadott e-mail címre történő kézbesítés útján adja át a Vásárló részére.

 

5.6.         A Társaság a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát a vételár és a szállítási díj hiánytalan kifizetéséig fenntartja, amelyet a Vásárló a Szerződés elfogadásával kifejezetten elismer és tudomásul vesz. A Termékek tulajdonjoga a vételár és a szállítási díj hiánytalan kiegyenlítését követően, míg a Termékek birtoka az átvétellel száll át a Vásárlóra. Felek rögzítik, hogy a Termékekhez kapcsoló kárveszély a Termékek átadásával száll át a Vásárlóra. 

 

6.              KELÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 

6.1.         A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Termékek vonatkozásában a Ptk.-ban foglalt rendelkezések szerint szavatosság és jótállás terheli, amelyek alapján a Társaság felelős amennyiben hibásan teljesíti a Szerződést. A Társaság hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A Társaság a Ptk. 6:158. §-val összhangban tájékoztatja a Fogyasztót, hogy ellenkező bizonyításáig Fogyasztói Szerződés esetében vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónapon túl felmerült hiba esetén – amennyiben hibás teljesítésre hivatkozik – a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba a Társaság által történt teljesítést megelőzően keletkezett. A hiba felfedezését követően a Vásárló köteles haladéktalanul közölni a hibát a Társasággal, azzal, hogy Fogyasztói Szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből fakadó kárért a Vásárló a felelős.

 

6.2.         A Társaság felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az esetleges kellékszavatossági igényét a hibás teljesítéssel érintett Termék kézhezvételét követő két éven belül érvényesítheti Fogyasztói Szerződés esetében, egyebekben a Vásárló kellékszavatossági igénye a Termék kézhezvételétől számított egy év alatt évül el.

 

6.3.         Kellékszavatossági jogánál fogva a Vásárló jogosult a Termék kicserélését vagy kijavítását kérni, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Társaságnak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a kifogásolt Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A kijavításhoz vagy kicseréléshez szükséges várható időtartamról a Társaság tájékoztatja a Vásárlót. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás, illetve kicserélés a Társaság által megjelölt időtartamnál hosszabb időt vehet igénybe, jóllehet a Társaság törekszik a megadott határidő betartására. A Termék kijavítással vagy kicseréléssel érintett része tekintetében a kellékszavatosság jog elévülése újból kezdődik. Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni.  

 

6.4.         A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben élni kíván a jelen ÁSZF 6.3 pontjában meghatározott kicserélés, illetve kijavítás iránti kellékszavatossági jogával, úgy köteles a hibás Terméket átadni a Társaság részére kijavítás, illetve kicserélés megfelelő megvalósítása érdekében. 

 

6.5.         Kellékszavatossági jogánál fogva a Vásárló jogosult a hibás Termék kijavítása vagy kicserélése helyett az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, a hibát a Társaság költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni, vagy a Szerződéstől elállni, ha a Társaság a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jelen ÁSZF 6.3 pontjában foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, azzal, hogy a Termék jelentéktelen – a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó vagy korlátozó – hibája miatt elállásnak nincs helye. 

 

6.6.         A Vásárló a fentiek szerint választott kellékszavatossági jogáról másik kellékszavatossági jogra térhet át, azzal, hogy az áttéréssel okozott költséget köteles a Társaságnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Társaság adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

6.7.         A kellékszavatosság körében felmerülő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerült költségek a Társaságot terhelik. Amennyiben a hiba bekövetkezésében a Vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, úgy a költségek a Vásárló és a Társaság között közrehatásuk arányában oszlanak meg, ha a Társaság a Termék rendeltetésszerű használatáról a Vásárlót tájékoztatta vagy a Vásárló a szükséges ismeretekkel rendelkezett.

 

6.8.         A Társaság tájékoztatja a Fogyasztót, hogy egyes Termékeket a Társaság saját maga állítja elő, illetve forgalmazza, erre tekintettel ezen Termékek vonatkozásában termékszavatosság is terheli a Termék forgalomba hozatalától számított két évig Fogyasztói Szerződés esetén. A termékszavatosság körében a Termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Társaság által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igénye alapján a Vásárló a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék hibájának közlésére a kellékszavatosság körében rögzített rendelkezések (jelen ÁSZF 6.1 pontja) irányadók a termékszavatosság vonatkozásában is.

 

6.9.         A Társaság a Termékek vonatkozásában a hibás teljesítésre a Termék Vásárló részére történő átadásától számított egy évig jótállást vállal. A Társaság által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben rögzített Termékekre vonatkozó kötelező jótállást és az annak érvényesítésére vonatkozó rendelkezéseket, amelyekre a Fogyasztó hivatkozhat a Társasággal szemben. A Társaság mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

6.10.       A jótállás érvényesítése a Termék kézbesítésével egyidejűleg papír alapon, illetve elektronikus úton átadott jótállási jegy bemutatásával történik. A jótállási jegy elvesztése esetén a Vásárló a Termék megvásárlásával kapcsolatban kiállított számla birtokában jogosult jótállási igénynek érvényesítésére. A jótállási jegyen a Társaság – szükség szerint – az alábbiakat köteles feltüntetni: (i) a Társaság nevét és székhelyét; (ii) a Termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát; (iii) a gyártó nevét és címét, ha az nem azonos a Társasággal; (iv) a szerződéskötés, valamint a Termék Vásárló részére történő átadásának vagy – a Társaság vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a Termék üzembe helyezésének időpontját; (v) a Vásárló jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, valamint (vi) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti; (vii) a Társaság bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást. Amennyiben a Vásárló a jótállási jegyen feltüntetett kezdő időponttól eltérő időpontban vette át a Terméket, a jótállás kezdő időpontja a Termék átvételének napja.

 

6.11.       A Vásárló nem jogosult a jótállásból eredő jogainak érvényesítésére, ha a Termék hibája a Termék rendeltetésével ellenkező használat folytán merült fel, továbbá, ha a Vásárló a Termék hibájának felfedezését követően a Terméket bármely módon szétszereli, állagát módosítja, illetve megpróbálja saját kezűleg megjavítani a hibát.

 

6.12.       Jótállási jogának keretében a Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Társaság székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Társaság által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Társaságnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: (i) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját; (ii) a hiba okát és a kijavítás módját; (iii) a Termék Fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Társaságnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

6.13.       Ha a jótállási időtartam alatt a Termék első alkalommal történő javítása során a Társaság részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Társaság köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Társaság köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

6.14.       Ha a jótállási időtartam alatt a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – valamint, ha a Ptk.  6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a Terméket a Társaság költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Társaság köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék kicserélésére nincs lehetőség, a Társaság köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

6.15.       Ha a Termék kijavítására a kijavítási igény Társaság részére történő bejelentésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Társaság köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Társaság köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Termékk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

6.16.       A Társaság által a fentiek szerint vállalt jótállás a Vásárló jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére a jelen ÁSZF kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. A jelen ÁSZF 6.13 – 6.15 pontjaiban foglaltak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

 

7.              HIBÁS TELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

7.1.         A Vásárló a hibás teljesítéssel összefüggő kellékszavatossági,- termékszavatossági,- illetve jótállási igényét a jelen fejezetben foglaltak alapján érvényesítheti a Társasággal szemben. A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben Fogyasztói Szerződés esetén elsősorban a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

7.2.         A Vásárló igényét a Társaság részére a Társaság jelen ÁSZF 1.1 pontjában meghatározott székhelyére címzett postai úton megküldött levél vagy a jelen ÁSZF 1.1 pontjában meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél formájában terjesztheti elő (a Panasz). A Társaság a Panasz beérkezésétől számított három munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval a Termék hibájának vizsgálatára irányuló szemle és vizsgálat egyeztetése céljából. A Panasz beérkezésének időpontja az e-mail Társaság által történő átvételének Társaság által történő visszaigazolása, illetve a postai kézbesítés esetén az átvétel napja A Vásárló köteles lehetővé tenni a Társaság számára, hogy a Terméket a Társaság a hiba okának feltárása és a javítási lehetőségek vizsgálata céljából megvizsgálhassa. A Terméket a Vásárló köteles eljuttatni a Társaság részére a vizsgálat lefolytatása céljából, kivéve, ha ez a Termék tulajdonságaiból (pl. méret, mozdíthatóság stb.) fakadóan aránytalan nehézséggel vagy költséggel járna. Ebben az esetben a Társaság a Terméket a helyszínen vizsgálja meg.   

 

7.3.         A Társaság a Vásárló által előterjesztett Panasszal összefüggésben jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbiakat tartalmazza: (i) a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; (ii) a Vásárló részére értékesített Termék megnevezését és vételárát; (iii) a Szerződés Társaság általi teljesítésének időpontját; (iv) a hiba bejelentésének időpontját; (v) a hiba leírását; (vi) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot; (vii) az (v) pont szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. 

 

7.4.         Ha a Társaság szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. Amennyiben a Társaság a Vásárló által előterjesztett szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, úgy köteles álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót. A Társaság a hiba bejelentéséről szóló jegyzőkönyv másolati példányát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja. A felvett jegyzőkönyvet a Társaság három évig köteles megőrizni.

 

7.5.         A jegyzőkönyvben a Társaság tájékoztatja a Fogyasztót, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.). E körben a Társaság tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a békéltető testület ajánlásának kötelező jelleggel nem veti alá magát. 

 

7.6.         A Társaság tájékoztatja továbbá a Fogyasztót, hogy a Fogyasztói Szerződéssel összefüggésben felmerült jogvita esetén jogosult igénybe venni az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési platformot, amely a https://ec.europa.eu/ linken érhető el. 

 

7.7.         A Fogyasztó a fentieken túlmenően jogosult továbbá panaszával a Társaság székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz fordulni: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.).

 

8.              ELÁLLÁSI JOG 

 

8.1.         A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság jogosult elállni az általa kötött Szerződéstől abban az esetben, ha (i) a Termékek előállításához szükséges alapanyag a Társaság részére szállító partnerek által nem vagy nem a Társaság határidőben történő teljesítéséhez szükséges időben teljesítésre, továbbá (ii) abban az esetben, ha a Vásárló a megrendelt Termékeket a jelen ÁSZF 4.7 pontjában rögzített határidő alatt sem veszi át, valamint (iii) a jelen ÁSZF 3.6 pontjában meghatározott esetben, ha a Vásárló a Termék elkészítéséhez szükséges fotót határidőben nem bocsátja a Társaság rendelkezésére. 

 

8.2.         Amennyiben a jelen ÁSZF 8.1 pontjában rögzített elállási jog gyakorlásának időpontjában a Vásárló a Termékek vételárát és a kiszállítás, illetve az Átvételi Ponton történő átvétel útján történő átvétel díját a Társaság részére már teljesítette, úgy a Társaság azt a jelen fejezetben foglaltak szerint köteles a részére hiánytalanul visszatéríteni. A Vásárló kifejezetten tudomásul és elfogadja, hogy amennyiben a Társaság elállására a jelen ÁSZF 4.7 pontjában rögzített okból kerül sor, úgy a Társaság jogosult vele szemben érvényesíteni a Futár általi, illetve az Átvételi Ponton keresztül történt eredménytelen kézbesítéssel összefüggésben felmerült költségeit, amelyet a Társaság – amennyiben a Vásárló a banki átutalás útján történő teljesítést választotta – jogosult a Vásárló részére visszatérítendő összegbe történő beszámítás útján érvényesíteni.  

 

8.3.         Fogyasztói Szerződés esetén a Fogyasztó jogosult a Társasággal megkötött szerződéstől a Termék átvételét követő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni. A hivatkozott elállási jog nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy a Fogyasztói Szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban gyakorolja a Fogyasztói Szerződés egyoldalú megszüntetésének jogát. A jelen fejezetben rögzített elállási jog nem érinti a Fogyasztó/Vásárló jelen ÁSZF 6. fejezetében érintett jogait. A Fogyasztót megillető elállási jog jelen fejezetben nem szabályozott kérdéseire a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

 

8.4.         A Fogyasztó a jelen ÁSZF 8.3 pontjában meghatározott elállás jogát a Szerződéstől való elállásra vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja, amely nyilatkozatot a Társaság jelen ÁSZF 1.1 pontjában feltüntetett székhelyére postai úton ajánlott, tértivevényes küldeményként vagy elektronikus levelezési címére címezve küldhet meg a Társaság részére. A Fogyasztó elállásra vonatkozó nyilatkozatát határidőben teszi meg, ha az elállásra nyitva álló határidő utolsó napján a nyilatkozatot postára adja vagy elektronikus úton megküldi a Társaság részére. Kétség esetén a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a nyilatkozatát a jelen fejezetben rögzítetteknek megfelelően tette meg. A Fogyasztó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát a Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező nyilatkozatminta, továbbá a https://egyedi3d.hu/elallasi-nyilatkozat/ linken elérhető nyilatkozatminta kitöltésével és Társaság részére történő kézbesítésével is teljesítheti.

 

8.5.         A Fogyasztó a Fogyasztói Szerződéstől történő ellásra vonatkozó nyilatkozatának megtételét követő tizennégy napon belül köteles az átvett Terméket a Társaság részére a saját költségén visszajuttatni. A Terméket a Fogyasztó köteles – választása szerint – vagy a postai kézbesítés szabályainak megfelelő, regisztrált (ajánlott, tértivevényes) küldeményként a Társaság székhelyére címezve megküldeni vagy személyesen, a Társasággal előre egyeztett időpontban átadni a Társaság képviselőjének részére. Amennyiben a Termék méretei a postai kézbesítés lehetőségét kizárják, úgy a Társaság beleegyezése esetén a Társaság a Terméket előre egyeztetett időpontban veszi át a Fogyasztótól, ellenkező esetben a Fogyasztó Terméket futárszolgálat útján köteles eljuttatni a Társaság részére. Elállás esetén a Termék Társaság részére történő visszajuttatásának költségei a Fogyasztót terhelik.

 

8.6.         A Társaság a Termék teljesített vételárát és a kiszállítás díját a Fogyasztó elállásra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül köteles hiánytalanul visszatéríteni a Fogyasztó részére. E körben a Társaság felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a Társaság mindaddig jogosult a Fogyasztó által részére teljesített összeg visszatartása, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). Nem illeti meg a Társaságot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Társaság nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

8.7.         A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Termék visszavétele esetén köteles megtéríteni a Társaság részére a Termékben beállott valamennyi kárt, amely nem a Termék rendeltetésszerű használata körében következett be. A Társaság jogosult megtagadni a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Társaság részére (ideértve különösen, de ne kizárólag, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően, illetve a Fogyasztónak felróható okból keletkezett). A Társaság jogosult megtagadni a Termék átvételét abban az esetben is, ha az oly módon kerül részére kézbesítésre, amely kézbesítési mód folytán a Társaságra önként nem vállalt fizetési kötelezettség hárulna.

 

8.8.         A Társaság a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, azzal, hogy a Fogyasztó kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Társaság részére készpénzben történő fizetés esetén a Társaság a visszajáró összeget a Fogyasztó által írásban megjelölt bankszámlára történő banki átutalás útján teljesítse. A Társaság a Fogyasztó kifejezett beleegyezése esetén a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelhet.

 

8.9.         A Társaság tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a Fogyasztó jelen ÁSZF 8.3 pontjában meghatározott elállási jogát nem gyakorolhatja olyan nem előre gyártott Termékek esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.  

 

9.              SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK ÉS NYILATKOZATOK

 

9.1.         A Társaság szavatosságot vállal azért, hogy a Termékek megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, továbbá egyéb kötelezően alkalmazandó normákban és előírásokban meghatározott követelményeknek. A Társaság szavatol továbbá azért, hogy a Termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

 

9.2.         A Társaság kijelenti és szavatolja, hogy a Termékek per- teher- és igénymentes kizárólagos tulajdonát képezik. A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Honlapon/Webáruházban feltüntetett tulajdonságok és jellemzők csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek tényleges tulajdonságai és jellemzői a feltüntetett adatoktól eltérhetnek, a Termékek tényleges tulajdonságai a Termékek csomagolásán vagy a Termékekhez csatolt használati útmutatóban kerülnek rögzítésre.

 

9.3.         A Társaság kizárja a felelősségét az alábbiakkal összefüggésben: (i) a Termékek nem rendeltetésszerű, illetve az általánostól eltérő használata. (ii) a Termékek Vásárló által történő speciális és a Társaság által írásban jóvá nem hagyott felhasználása, illetve használata; (iii)  a Vásárló által felhasznált, megmunkált, szállítási állapotától eltérő, illetve nem megfelelően tárolt Termékek minőségével kapcsolatosan; (iv) tűzesetből, elemi csapásból, külső erőszakból, helytelen szállításból, vagy raktározásból, törésből eredő károk helyreállítása; (v) rendeltetésellenes használatból vagy a kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő hibák és károk; (vi) illetéktelen harmadik személyek beavatkozásából eredő hibák és károk esetén.

 

9.4.         A Vásárló kijelenti és szavatolja, hogy a Termék megrendelése során a Szerződéssel összefüggésben megadott adatok valósak és pontosak. A megadott adatok hibájából fakadó esetleges kárt a Vásárló köteles viselni. A Vásárló kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a Szerződés teljesítésével összefüggésben a Társaság részére megküldött fotók felhasználása nem sérti harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét. Amennyiben ezzel összefüggésben harmadik személy a Társasággal szemben bármely jogcímen igényt érvényesít, úgy a Vásárló köteles a Társaságot mentesíteni az érvényesített igény teljesítésére vonatkozó kötelezettség alól és köteles a Társaság részére az esetlegesen felmerült károkat teljes körűen megtéríteni. 

 

9.5.         Amennyiben a Vásárló adataiban a Szerződés megkötése és a Termék átvétele közötti időszakban változás következik be, a Vásárló köteles az adatváltozást haladéktalanul a Társaság tudomására hozni elektronikus levél formájában. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Társaság nem felel az adatváltozás bejelentésének elmaradásából keletkező esetleges károkért.

 

10.           EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

11.1        Felek rögzítik, hogy szerződéses jogviszonyuk hatálya alatt kötelesek egymással kölcsönösen együttműködni.

 

11.2        A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Vásárlóra vonatkozó adatok kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató (az Adatvédelmi Tájékoztató) megtalálható a Honlapon az „Adatvédelmi Tájékoztató” aloldalon.

 

11.3        A Vásárló a Termék megrendelése során jogosult igényelni, hogy a Társaság részére a Társaság aktuális ajánlatait és új Termékeit tartalmazó hírlevelet küldjön. A hírlevél küldésére egyebekben az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.

 

11.4        A Társaság tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Társaság magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetette alá magát és a Felek jogviszonya nem áll ilyen jellegű kódex szabályozása alatt.

 

11.5        Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvényét veszti, az nem befolyásolja az ÁSZF fennmaradó részének érvényességét.

 

11.6        A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

11.7        Jelen ÁSZF 2021. március 30. napjától hatályos.

 


[1] A Társaság az adatokkal kapcsolatos változás jogát jelen feltételek külön változtatása nélkül fenntartja. A jelen adatokra mindenkor az illetékes bíróság vagy hatóság által vezetett hatályos cégadatok az irányadóak.