Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

1.              A TÁRSASÁGGAL KAPCSOLATOS ADATOK

 

1.1.            A Társaság adatai[1]

 

A Társaság neve:                      SynerBlue Innovációs Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyékszáma:                     03-09-133979

Nyilvántartó bíróság:                Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

 

Székhelye:                               6000 Kecskemét, Szent István körút 18. B. ép. fszt. 2.

Adószáma:                               10753888-2-03

Közösségi adószáma:               HU10753888

 

Telefonszám:                            +36-70-479-6660

 

E-mail cím:                              info@egyedi3d.hu

Honlap:                                    https://egyedi3d.hu

Bankszámlaszáma:                   16200144-18529825 

 

 

 

2.              BEVEZETÉS

 

2.1.         A Társaság, mint az egyedi3d.hu domainen található weboldal (a Weboldal) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít az érintettek adatainak kezelésével összefüggő adatvédelmi rendelkezések betartására. E körben a Társaság különös figyelmet fordít a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályokban megfogalmazott előírások betartására, ideértve különösen, de nem kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az Ektv.), továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (a GDPR) által előírtak megfelelő érvényre jutását.

 

2.2.         A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 

                a)     személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

                b)     adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

                c)     adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

                d)     adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

                e)     címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

                 f)     érintett: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Társaság honlapját (https://egyedi3d.hu), illetve a honlapon működő webáruházat használja; azt meglátogatja, azon vásárol (a Felhasználó).

 

                g)     az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

                h)     adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

3.              ADATKEZELŐ

 

SynerBlue Innovációs Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6000 Kecskemét, Szent István körút 18. B. ép. fszt. 2.

Cégjegyzékszám: 03-09-133979

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szent István körút 18. B. ép. fszt. 2.

Adószám: 10753888-2-03

Elektronikus elérhetőség: info@egyedi3d.hu

Honlap címe: https://egyedi3d.hu

 

4.              ADATFELDOLGOZÓK

 

4.1.         A Társaság a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

4.2.         A Társaság IT szolgáltatója (a Weboldallal kapcsolatos tárhelyszolgáltatás területén végez adatfeldolgozást): Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.).

 


4.3.         A Társaság által történő csomagkézbesítéssel összefüggésben igénybe vett adatfeldolgozó: Csomagküldő.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. em. 54.), illetve az általa megbízott közreműködők. A jelen pontban meghatározott adatfeldolgozó megkapja a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe) és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

 

4.4.         A Társaság által kiállított számlázással kapcsolatban eljáró adatfeldolgozók (a szamlazz.hu felületen keresztül kiállított számlákkal kapcsolatban végeznek adatfeldolgozási és könyvelési tevékenységet): KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.), továbbá a ZZ DENTAL Kereskedelmi Bt. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Amúr utca 12.). A jelen pontban meghatározott adatfeldolgozók megkapják az alábbi adatokat: az érintett nevét és címét, továbbá a ZZ Dental Kereskedelmi Bt. esetében a Társaság által kiállított számlán feltüntetett adatokat is.

 

4.5.         A Társaság által küldött hírlevelekkel kapcsolatban eljáró adatfeldolgozó: The Rocket Science Group LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; weboldal: mailchimp.com). A jelen pontban meghatározott adatfeldolgozó megkapja az alábbi adatokat: az érintett neve és e-mail címe.

 

4.6.         A Társaság által alkalmazott bankkártyás online fizetési platformmal (PayLike) kapcsolatban eljáró adatfeldolgozó: Clearhaus A/S (székhely: P.O. Pedersens Vej 14, DK-8200 Århus N). A jelen pontban meghatározott adatfeldolgozó megkapja az alábbi adatokat: az érintett számlázási nevét és címét, továbbá a megrendelés összegét és számát (egyedi azonosítóját).

 

5.              ADATKEZELÉSI ELVEK

 

5.1.         A Társaság a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a mindenkor hatályos jogszabályok alapul vételével végzi. 

  

5.2.         A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján – kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a vonatozó jogszabályokban foglaltak adatkezelési céloknak megfelelően a szükséges mértékben – célhoz kötötten kezeli. 

 

5.3.         A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy az által megadott személyes adatok helyességéért és pontosságáért a Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a Felhasználó nem a saját személyes adatait adja meg a Társaság részére, úgy köteles beszerezni annak az érintettnek a hozzájárulását, akinek a személyes adatait a Társaság részére átadta és ezt a Társaság részére igazolni. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

 

5.4.         A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban feltüntetett adatfeldolgozók kivételével – ide nem értve a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban feltüntetett esetleges kivételeket és a jogszabályok vagy hatósági előírások rendelkezéseit – harmadik személy részére nem adja át.

 

5.5.         Amennyiben a Felhasználó a 16. életévét nem töltötte be, úgy a személyes adatai kizárólag abban az esetben kezelhetőek, ha az érintett hozzájárulását a 16. életévét be nem töltött Felhasználó törvényes képviselője jóváhagyta, illetve azt engedélyezte.

 

5.6.         A Társaság köteles gondoskodni arról az érintettek személyes adatainak biztonságáról és ennek keretében megtenni valamennyi szükséges intézkedést, amely a biztosítja a személyes adatok magas szintű védelmét.

 

6.              A KEZELT ADATOK KÖRE

 

6.1.         A Weboldalon található webáruházban történő vásárlás során a Felhasználó az alábbi személyes adatokat köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani a Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében: vezetéknév, keresztnév, számlázási és szállítási címek (e körben irányítószám, helységnév, közterület jellege, házszám), számlázási név, továbbá e-mail cím és telefonszám, illetve szükség esetén adószám. 

 

6.2.         A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 6.1 pontjában foglalt személyes adatokon túlmenően a Társaság nyilvántartja a Felhasználó által megrendelt termékek megnevezését, darabszámát és azok vételárát, valamint a felek között létrejött szerződés egyedi azonosítóját, továbbá szükség szerint a Felhasználó által a megrendeléshez fűzött megjegyzést, továbbá a megrendelt termék elkészítéséhez szükséges, a Felhasználó által küldött fotókat, illetve szöveget, valamint a Weboldalon történő regisztráció esetén a Felhasználó által választott felhasználónevet és jelszót.

 

7.              AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

7.1.         A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Társaság a jelen fejezetben meghatározott célok érdekében kezeli.

 

7.2.         A Weboldalon történő Regisztráció és a Weboldalra történő bejelentkezés:

 

                a)     Az adatkezelés célja: a Felhasználó regisztrálhat a Weboldalon, amely esetben az újabb megrendelések leadásakor nem szükséges ismételten kitöltenie a Társasággal megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges. A regisztráció keretében a Felhasználó saját felhasználói fiókot hoz létre. Az adatkezelés célja regisztráció esetében a Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a Társaság által kínált szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése céljából, míg bejelentkezés esetében a Felhasználó azonosítása és ellenőrzése, továbbá a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételének gördülékenyebbé tétele.

 

                b)     A jelen pontban meghatározott célú adatkezeléssel összefüggésben kezelt adatok köre: a Felhasználó által választott felhasználónév és jelszó, vezetéknév, keresztnév, számlázási és szállítási címek (e körben irányítószám, helységnév, közterület jellege, házszám), számlázási név, továbbá e-mail cím és telefonszám, valamint szükség esetén adószám.

 

                c)     Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

 

                d)     Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig tart. A Felhasználó a hozzájárulását visszavonhatja, amelynek keretében bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált felhasználói fiókját. Amennyiben a Felhasználó törli a felhasználói fiókját, úgy a személyes adatai késedelem nélkül törlésre kerülnek.

 

7.3.         A Felhasználó által igénybe vett szolgáltatás teljesítése és a kapcsolódó számlázás:

 

                e)     Az adatkezelés célja: a Felhasználó által kiválasztott termékekkel összefüggő teljesítéshez, a Társasággal megkötendő szerződés (ideértve annak esetleges módosítását és megszüntetését is) elfogadásához és a szerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez és a kapcsolódó számlázásához szükséges a Felhasználó személyes adatainak kezelése.

 

 

                 f)     A jelen pontban meghatározott célú adatkezeléssel összefüggésben kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási és szállítási címek (e körben irányítószám, helységnév, közterület jellege, házszám), számlázási név, továbbá e-mail cím és telefonszám, szükség szerint adószám, a megvásárolt termékek megnevezése, darabszáma, vételára, továbbá a szerződés egyedi azonosítója és a Felhasználó által esetlegesen küldött fotók és szövegek.

 

                g)     Az adatkezelés jogalapja: a Társaság és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítése, továbbá az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése.

 

                h)     Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, a számlázási adatokkal összefüggésben pedig a számla kiállításától számított 8 évig.

 

7.4.         A Felhasználó azonosítása, a vele történő kapcsolattartás és az esetleges igényérvényesítés:

 

a)     Az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása és a vele történő kapcsolattartás, valamint a Felhasználó és a Társaság által megbízott adatfeldolgozók, illetve a Társaság és a Felhasználó közötti esetleges jogviták feloldása.

 

b)    A jelen pontban meghatározott célú adatkezeléssel összefüggésben kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, számlázási és szállítási címek (e körben irányítószám, helységnév, közterület jellege, házszám), számlázási név, továbbá e-mail cím és telefonszám, szükség esetén adószám, a megvásárolt termékek megnevezése, darabszáma, vételára, továbbá a szerződés egyedi azonosítója és a Felhasználó által esetlegesen küldött fotók és szövegek.

 

c)     Az adatkezelés jogalapja: a Társaság és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítése körében felmerülő kapcsolattartás, továbbá az esetleges jogviták feloldása és igények érvényesítése.

 

d)    Az adatkezelés időtartama: a Társaság és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítésétől számított 3 év. Az adatkezelés időtartama a Társaságot terhelő szavatossági és jótállási kötelezettségek időtartamához igazodik.

 

7.5.         A Felhasználó által megrendelt termékek kiszállításával kapcsolatos adatkezelés:

 

a)     Az adatkezelés célja: a Felhasználó által megvásárolt termékek kiszállításának végrehajtása.

 

b)    A jelen pontban meghatározott célú adatkezeléssel összefüggésben kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, szállítási cím (e körben irányítószám, helységnév, közterület jellege, házszám) telefonszám, a megvásárolt termékek megnevezése, darabszáma, vételára.

 

c)     Az adatkezelés jogalapja: a Társaság és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítése.

 

d)    Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, azaz a megrendelt termékek sikeres kiszállításig.

 

7.6.         Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:

 

a)     Az adatkezelés célja: a Felhasználó részére tájékoztatás nyújtása a Társaság által eladásra kínált termékek köréről, azok változásáról, továbbá a Társaság hivatalos értesítéseiről. A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat a levelek végén található „Leiratkozás” linkre történő kattintás útján.

 

b)     A jelen pontban meghatározott célú adatkezeléssel összefüggésben kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

 

c)     Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

 

d)    Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó által adott hozzájárulás visszavonásáig.

 

7.7.         Egyéb adatkezelés

 

a)     Az adatkezelés célja: a Társaság jogszabályban meghatározott esetben, illetve az arra jogszabály által feljogosított szervek, személyek (pl. bíróság, nyomozó hatóság) megkeresése alapján köteles a megkeresésében foglalt személyes adatok közlésére irányuló igénynek eleget tenni. E körben a Társaság a megkeresésben foglaltakat – amennyiben az adatok pontos köre megjelölésre és az igénylés célja igazolásra került – a megkeresés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékben teljesíti. 

 

b)     A jelen pontban meghatározott célú adatkezeléssel összefüggésben kezelt adatok köre: a Felhasználó által megadott bármely személyes adat.

 

c)     Az adatkezelés jogalapja: a Társaságot terhelő, jogszabályban meghatározott, illetve jogszabály által feljogosított szervek, személyek által előírt kötelezettségek teljesítése.

 

d)    Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

 

8.              AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

8.1.         A Társaság, illetve az adatfeldolgozók által végzett adatkezelések jogalapjai a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 7. számú fejezetében feltüntetésre kerültek. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

8.2.         Az adatkezelés jogalapja a 8.1 pontban foglaltakon túlmenően a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. A Felhasználó a hozzájárulását a szerződés megkötése során adja meg a Társaság részére. A 7.6 pontban meghatározott adatkezelés esetén a Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info@egyedi3d.hu e-mail címre történő nyilatkozat megküldése útján, illetve a Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevelekről a levelek végén található „Leiratkozás” linkre történő kattintás útján. A hozzájárulás visszavonása érinti a Felhasználó hozzájárulása alapján a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

8.3.         A Társaság által megbízott – a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4.2 – 4.6 pontjaiban feltüntetett – adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is végezhető. Abban az esetben, ha a hivatkozott adatfeldolgozók köre változik, úgy a Társaság a változást a jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosításának a Weblapon történő közzétételével tudatja a Felhasználóval.

 

9.              AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

9.1.         A Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat addig őrzi, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja, illetve azok törlését a Felhasználó nem kéri. Az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatok tárolására kizárólag oly módon kerül sor, amely a Felhasználó azonosítását csak a fentiekben rögzített adatkezelési célok megvalósulásához szükséges ideig teszi lehetővé. A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa tárolt személyes adatokhoz illetéktelen személyek nem férnek hozzá.   

 

9.2.         A 9.1 pontban rögzítetteken túlmenően az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódó adatkezelési időtartamok a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 7. fejezetében kerültek feltüntetésre.

 

9.3.         A Weblap működésével összefüggésben automatikusan rögzített adatok a Weblap működésének biztosítása céljából indokolt ideig kerülnek tárolásra. A Társaság kijelenti, hogy az ily módon rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – nem kapcsolhatóak össze.     

 

10.           AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK KÖRE      

 

10.1.       A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz – a Társaság által megbízott adatfeldolgozókon túlmenően az – a Társaság azon munkatársai férnek hozzá, akik a Felhasználó által megkötött szerződésből eredően közvetlen tevékenységet végeznek.

 

10.2.       A Társaság által megbízott adatfeldolgozók a Társaság által részükre továbbított személyes adatok kezelését saját maguk végzik. E körben a Társaság kijelenti, hogy az által megbízott adatfeldolgozók által végzett adatkezelés legjobb tudomása szerint megfelel a hatályos adatvédelmi előírásoknak, azonban az általuk végzett adatkezelésért nem vállal felelősséget.         

 

11.           A FELHASZNÁLÓT, ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

11.1.       Tájékoztatáshoz való jog: Ennek keretében a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatait érintő adatkezelésről. A tájékoztatás vonatkozhat (i) az adatkezelés céljaira, (ii) a személyes adatok kategóriáira, (iii) az esetleges adattovábbítás címzettjeire, (iv) az adattovábbítás céljára, (v) az adatok tárolásának időtartamára, (vi) a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogára, (vii) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, (viii) az adatforrásokra vonatkozó információra, (ix) az automatizált döntéshozatal tényére, ideértve a profilalkotást is. A Társaság a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül köteles megadni a Felhasználó részére. 

 

11.2.       Hozzáféréshez való jog: Ennek keretében a Felhasználni bármikor jogosult a Társasághoz fordulni a tekintetben, hogy folyamatban van-e személyes adatait érintő adatkezelés és amennyiben igen, úgy bármikor jogosult kérelmezni a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést.

 

11.3.       Helyesbítéshez való jog: Ennek keretében a Felhasználó jogosult arra, hogy az esetlegesen pontatlanul rögzített személyes adatokat a Társaság késedelem nélkül helyesbítse, illetve szükség szerint a kezelt személyes adatok körét a Társaság – a Felhasználó által szolgáltatandó adatokon alapulva – kiegészítse.

 

11.4.       Törléshez való jog: Ennek keretében a Felhasználó kérheti a kezelt személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükségességét jogszabály vagy az érintett hatóság előírja, továbbá, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Amennyiben a Társaság a Felhasználó által előterjesztett törlési kérelmet megtagadja, úgy ennek okairól tájékoztatja a Felhasználót. A Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a törlési igény teljesítése esetén a törölt adatok helyreállítására nincsen lehetőség. Törlési kérelem előterjesztése esetén a Társaság szükség szerint tájékoztatja az adatfeldolgozókat és felhívja őket a kérelmezett személyes adatok törlésére.

 

11.5.       Adatkezelés korlátozásához való jog: Ennek keretében a Felhasználó kérelmezheti az adatkezelés korlátozását, amelynek a Társaság köteles eleget tenni az alábbiakban felsorolt feltételek bármelyikének fennállta esetén:

 

a)     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás a megadott személyes adatok helyessége ellenőrzésének időtartamára terjed ki;

 

b)    a Társaság, illetve adatfeldolgozói által jogellenesen kezelt adatok esetén akkor, ha a Felhasználó az adatok törlésével nem ért egyet és a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 

c)     a Társaság adatkezelése a szükségesség folytán már nem áll fenn, azonban a Felhasználó – jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében – kéri azok továbbá kezelését;

 

d)    a Társaság adatkezeléshez fűződő jogai és az érintett jogos indokainak kollíziója esetén, amennyiben a Felhasználó az adatkezelés ellen tiltakozott, úgy a szükséges vizsgálat időtartamáig terjed a korlátozás.

 

11.6.       Adathordozáshoz való jog: Ennek keretében a Felhasználó jogosult arra, hogy az őt érintő a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket választása szerint egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 

11.7.       Tiltakozáshoz való jog: Ennek keretében a Felhasználó jogosult a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, amennyiben az adatkezelés (i) közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; vagy (ii) a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is; továbbá (iii) tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. Tiltakozás esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

11.8.       Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ennek keretében a Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

11.9.       Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről: Ennek keretében a Társaság késedelem nélkül tájékoztatja a bekövetkezett adatvédelmi incidensről az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

11.10.    A Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Ennek keretében az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit, illetve az egyéb jogszabályokat vagy hatósági előírásokat.

 

11.11.    A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: Ennek keretében a Felhasználó jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználót a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

 

11.12.    Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: Ennek keretében a Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

11.13.    A jelen fejezetben meghatározott jogosultságok érvényesítéséhez szükség esetén a Társaság munkatársa segítséget nyújt az info@egyedi3d.hu e-mail címen. A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó korábban megadott e-mail címéről küldik. Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhet. A Társaság díjat számíthat fel a GDPR-ben foglalt esetekben a tájékoztatás, illetve másolat igénylése esetén.

 

11.14.    A Társaság a hozzá beérkezett kérelmeket lehetőség szerint késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megválaszolja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

 

11.15.    A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 11.10 pontjában rögzített esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat igényével.

 

11.16.    A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 11.11 és 11.12 pontjaiban rögzített esetben az eljárás törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás az érintett választása szerint kezdeményezhető az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is. 

 

12.           A TÁRSASÁG ÁLTAL HASZNÁLT SÜTIKRŐL (COOKIES) SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

12.1.       A Társaság ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldal ún. „cookie”-kat, „sütiket” használ. A Weboldal a webszerver által a Felhasználó eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie, süti) alkalmaz, ha a Felhasználó ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek (pl. az online bevásárlókosarak használatakor) és általánosságban megkönnyítik a Weboldal használatát a Felhasználók számára.

 

12.2.       A Társaság által használt sütik kettő kategóriába sorolhatóak. Az egyik kategória azokat a sütiket foglalja magába, amelyek törlődnek a Felhasználó által használt böngészőprogram bezárását követően. A másik kategóriába tartozó sütik megmaradnak a Felhasználó által használt eszközön és elősegítik a Társaság számára, hogy a Weboldal következő meglátogatása alkalmával a Társaság felismerje a Felhasználó böngészőprogramját.

 

12.3.       A Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a sütik elfogadásának engedélyezése nem kötelező. A Társaság tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a Weboldal által használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó azonosítására. A sütikre vonatkozó beállításokat a Felhasználó egyedileg szabályozhatja az általa használt böngészőprogram beállításai között. E körben a Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy a sütik nélkül a Weboldal használata nem tekinthető teljes értékűnek.

 

12.4.       A Társaság a Felhasználó által a Weboldalra történő belépéskor használt publikus IP címet és az általa használt böngészőprogram típusát a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódóan, a Társaság jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

12.5.       A Társaság által használt sütik a következő adatokat rögzítik és kezelik a Felhasználó, illetve az általa böngészésre használt eszköz vonatkozásában: IP cím, eszközazonosítók, a megtekintett oldalak, a használt böngésző típusa, a böngészési információk, a használt operációs rendszer, az internetszolgáltató, időbélyeg, Felhasználó tartózkodási helye, a hivatkozási URL, a Weboldalon használt funkciók vagy az ott elvégzett tevékenységek.

 

12.6.       A Társaság az alábbi sütiket használja:

 

a)     Elengedhetetlen sütik: Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a Weboldalt azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint a Weboldalon való navigáció és a Weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A Weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni:

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

CookieConsent

Cookiebot

Rögzíti a Felhasználó hozzájárulását a sütik alkalmazásához a Weboldalon

1 év

HTTP

trx_addons_is_retina

egyedi3d.hu

Meghatározza a Felhasználó által alkalmazott eszközt. Ezen süti segítségével a Weboldal optimális felbontása a használt eszközhöz illeszkedik.

1 év

HTTP

wc_cart_created

Automattic

A Weboldal „Kosár” funkciójának használatához szükséges.

Az adott munkamenet idejére

HTML

woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart

egyedi3d.hu

Szükségesek ahhoz, hogy a kosárba helyezés funkció során a kiválasztott termékekre a Weboldal emlékezzen. Lehetővé teszik továbbá, hogy a Weboldal a kiválasztott termékekhez kapcsolódó termékeket ajánljon a Felhasználó részére.

Az adott munkamenet idejére

HTTP

wordpress_test_cookie

egyedi3d.hu

Azt vizsgálja, hogy a Felhasználó böngészőprogramja támogatja-e a sütiket.

Az adott munkamenet idejére

HTTP

rc::a

Google

Az emberi Felhasználók és számítógépes botok között tesz különbséget, amely lehetővé teszi a Weboldal számára valós jelentések készítését a Weboldal használatáról.

Folyamatos

HTML

rc::c

Google

Az emberi Felhasználók és számítógépes botok között tesz különbséget.

Az adott munkamenet idejére

HTML

t.gif

Automattic

Biztosítja a Termékek képeinek megfelelő megjelenítését a Weboldalon.

Az adott munkamenet idejére

Pixel

AWSALB

webservice.augment.com

Regisztrálja a Felhasználó által használt server-cluster-t (kiszolgálófürtöt), amely segítségével optimalizálható a töltési egyensúly és felhasználói élmény.

1 nap

HTTP

AWSALBCORS

webservice.augment.com

Regisztrálja a Felhasználó által használt server-cluster-t (kiszolgálófürtöt), amely segítségével optimalizálható a töltési egyensúly és felhasználói élmény

6 nap

HTTP

wc_cart_hash_#

Automattic

Függőben

Folyamatos

HTML

wc_fragments_#

Automattic

Függőben

Az adott munkamenet idejére

HTML

wp_woocommerce_session_#

egyedi3d.hu

Függőben

1 nap

HTTP

 

 

b)    Statisztikai sütik: Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a Társaságnak abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a Weboldallal:

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

tk_ai

Facebook

Rögzíti a Felhasználó Weboldalon történő tevékenységéhez kapcsolódó adatokat, amely a Weboldal optimalizációjához és belső elemzésekhez kerül felhasználásra.

5 év

HTTP

tk_qs

Facebook

Rögzíti a Felhasználó Weboldalon történő tevékenységéhez kapcsolódó adatokat, amely a Weboldal optimalizációjához és belső elemzésekhez kerül felhasználásra.

1 nap

HTTP

woocommerce_recently_viewed

egyedi3d.hu

A Felhasználó által utoljára megtekintett Termékekről tartalmaz adatokat. A Weboldallal kapcsolatos belső statisztikák készítésére használható fel.

Az adott munkamenet idejére

HTTP

vuid

Vimeo

A Felhasználó Weboldalon történő látogatásáról gyűjt adatokat (pl. a Weboldalon megtekintett oldalak).

2 év

HTTP

 

 

c)     Marketing sütik: A marketingsütik a látogatók Weboldal-tevékenységének nyomon követését szolgálják. E körben a Társaság célja az, hogy releváns hirdetések kerüljenek közzétételre a Felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsa őket, ez pedig még értékesebbé teszi a Weboldalt a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára:

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

__fb_chat_plugin

Facebook

A Weboldal „Facebook chat-widget” funciójával történő interakció nyomon követésére szolgál. 

Folyamatos

HTML

_fbp

Facebook

A Facebook által használt süti, amely segítségével termékekre vonatkozó hirdetések kerülnek megjelenítésre a Felhasználó számára.

3 hónap

HTTP

tk_lr

egyedi3d.hu

A Felhasználó által a Weboldalon történt látogatásával és preferenciával kapcsoltban gyűjt adatokat, amely segít a tartalmak és hirdetések testreszabásában az érintett Felhasználó számára.

1 év

HTTP

tk_or

egyedi3d.hu

A Felhasználó által a Weboldalon történt látogatásával és preferenciával kapcsoltban gyűjt adatokat, amely segít a tartalmak és hirdetések testreszabásában az érintett Felhasználó számára.

5 év

HTTP

tk_r3d

egyedi3d.hu

A Felhasználó által a Weboldalon történt látogatásával és preferenciával kapcsoltban gyűjt adatokat, amely segít a tartalmak és hirdetések testreszabásában az érintett Felhasználó számára.

2 nap

HTTP

tk_tc

Automattic

A Felhasználó által a Weboldalon történt látogatásával és preferenciával kapcsoltban gyűjt adatokat, amely segít a tartalmak és hirdetések testreszabásában az érintett Felhasználó számára.

Az adott munkamenet idejére

HTTP

common/cavalry_endpoint.php

Facebook

A Felhasználó több weboldalon történő tevékenységéről gyűjt adatokat annak érdekében, hogy minél relevánsabb hirdetések kerüljenek a Felhasználó részére megjelenítésre.

Az adott munkamenet idejére

Pixel

fr

Facebook

A Facebook által használt süti, amely segítségével termékekre vonatkozó hirdetések kerülnek megjelenítésre a Felhasználó számára.

3 hónap

HTTP

tr

Facebook

A Facebook által használt süti, amely segítségével termékekre vonatkozó hirdetések kerülnek megjelenítésre a Felhasználó számára.

Az adott munkamenet idejére

Pixel

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

A Felhasználó által igénybe vett sávszélesség becslésére szolgál olyan oldalak esetében, amelyek integrált YouTube videókat tartalmaznak.

179 nap

HTTP

YSC

YouTube

Egyedi azonosítót rögzít annak érdekében, hogy nyilvántartsa mely videókat tekintett meg a Felhasználó. 

Az adott munkamenet idejére

HTTP

messaging_plugin_https://egyedi3d.hu/_103629191548029

Facebook

A Facebook Messenger alkalmazásba történő belépés és annak használata esetén rögzíti a Felhasználó által küldött és fogadott  üzeneteket

Folyamatos

HTML

 

 

12.7.       A Társaság tájékoztatja a Felhasználót, hogy a széles körben használt böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken érhető el részletes tájékoztatás:

 

a)     Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu;

 

b)    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn;

 

c)     Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11;

 

d)     Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7;

 

e)     Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9;

 

f)     Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8;

 

g)    Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq;

 

h)    Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265;

 

i)      Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

 

13.           EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

13.1.       Amennyiben a Társaság a Weboldalon található webáruház részét képező szolgáltatások üzemeltetését vagy hasznosítását részben, vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy a Társaság által kezelt személyes adatokat ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre, azzal, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén a Társaság az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználó számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

 

13.2.       A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben a Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Társaság mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Társaság nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

13.3.       A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról a Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell.Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

 

13.4.       A Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak a Társaság által végzett adatkezelésére vonatkozó lényeges rendelkezéseket tartalmazza. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelésre vonatkozó részletesebb tájékoztatásra tart igényt, úgy a Társaság a Felhasználó kérelmére vállalja részletes tájékoztató megküldését.

 

13.5.       A jelen Adatvédelmi Tájékoztató és a Társaság által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek egymást kiegészítő dokumentumok, amelyek együttesen értelmezendőek és amelyek a Weblapon tekinthetőek meg.

 

13.6.       A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak 2021. március 30. napjával lépnek hatályba. A Társaság a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.  [1] A Társaság az adatokkal kapcsolatos változás jogát jelen feltételek külön változtatása nélkül fenntartja. A jelen adatokra mindenkor az illetékes bíróság vagy hatóság által vezetett hatályos cégadatok az irányadóak.